Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi A. Can KIZILKAYA
Böl. Bşk. Yard.

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007

Yüksek Lisans :   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010

Doktora : Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, 2014

Çalışma Alanları

 • Yüzey Bilimi (Yüzey fizikokimyası, yüzey karakterizasyonu, spektroskopi)
 • Heterojen Kataliz (Yapı-aktivite ilişkilerinin saptanması)
 • Deneysel ve Teorik Reaksiyon Modellemesi (Model katalizörler geliştirilmesi, yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (YFT, DFT) ve kinetik modelleme)
 • Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri (Sentez gazından yakıt üretimi (Fischer-Tropsch Sentezi, FTS) için etkin ve seçici katalizörlerin geliştirilmesi)
 • Korozyon (Organik Kaplı (boyalı) metallerin substrat yüzey yapıları ile performans ilişkilerinin saptanması)

Doç. Dr. Aslı Yüksel ÖZŞEN

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi,  2006

Yüksek Lisans :   Kimya Mühendisliği, Kumamoto University, 2008

Doktora :  Kimya Mühendisliği, Kumamoto University,  2011

Çalışma Alanları

 • Sıcak Basınçlı Suda Biyokütle Dönüşümü
 • Biyo Yağ Üretimi
 • Süperkritik Akışkan Teknolojileri
 • Atıksu Arıtımı
 • Kritik Altı Suda Elektroliz

Doç. Dr. Ayben TOP

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1997

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği , İzmir Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü, 2001

Doktora :  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, University of Delaware, 2011

Çalışma Alanları

 • Kendiliğinden Düzenlenen Malzemeler
 • Biyokonjugasyon Yöntemleri
 • İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Hidrojeller
 • Teranostik Nanoyapılar
 • Fotokatalitik Malzemeler

Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans : Çevre Mühendisliği, University of Wisconsin-Madison 

Doktora :  Çevre Mühendisliği,  Illinois Institute of Technology

Çalışma Alanları

 • Hava Kalitesi / Hava Kirliliği (Toksik hava kirleticilerinin çevresel ara yüzeylerde taşınımı / Bina içi hava kirleticileri)
 • Su Kalitesi (Enzimatik degradasyonla kirletici kimyasal giderimi)
 • Temiz Üretim (Kirliliğin önlenmesi – Geri dönüşüm/ Geri kazanım/ Yeniden kullanım)

Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR

Eğitim

Lisans :   Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 1990

Yüksek Lisans : Drexel University, 1997

Doktora :  University of Pitsburgh, 2004

Post Doktora :  University of Pitsburgh, 2005

Çalışma Alanları

 • Nano Parçacıkların Sentezi
 • Kanser tedavisi
 • Ultrason Görüntüleme için Mikro Kabarcık
 • Isı Yalıtım Malzemelerinin Geliştirilmesi
 • Nano Kompozit Polimer Malzemelerin Üretimi
 • Rijit Olmayan Katılarda Adsorpsiyon
 • Karbondioksit Depolama / Tutuklama

Dr. Öğr. Üyesi Erdal UZUNLAR
Böl. Bşk. Yard

Eğitim

Lisans :  Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2008

Yüksek Lisans : Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Koç Üniversitesi, 2010

Doktora : Kimya ve Biyomolekül Mühendisliği, Georgia Institute of Technology, 2015

Çalışma Alanları

 • Malzeme ve Enerji için Elektrokimyasal Teknolojiler
 • Süperkritik Akışkan Uygulamalarının Termodinamiği ve Kinetiği
 • Proseslerin Matematiksel Modellemesi ve Simülasyonu
 • Mikroelektronik Fabrikasyon Prosesleri

Prof. Dr. Erol ŞEKER (Bölüm Başkanı)

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Doktora : Kimya Mühendisliği, University of Michigan, 

Çalışma Alanları

• Hidrojen, Yenilenebilir/Alternatif Yakıt ve Biyoyakıt (biyodizel, uçak biyoyakıt) Üretimi
• Yakıt İşlemi
• Yakıt Pilleri ve Elektrolizörler
• Katalitik Yanma
• Katalitik Nitrik Oksit ve VOC Giderme

Prof. Dr. Fehime ÖZKAN

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi,

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi,

Doktora : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi,

Çalışma Alanları

 • Mikro Gözenekli Malzemelerde Su Buharı ve Gaz Adsorpsiyonu
 • Adsorpsiyon Enerjisi
 • Adsorpsiyon Kinetiği (Difüzyon)
 • Adsorbanlar: Zeolitler, Doğal Zeolit Minerali (Klinoptilolit), Klinoptilolitin Modifikasyon Yöntemleri,Metal Organik Ağ Yapıları (MOF)
 • Adsorbanların Gelişimi
 • Adsorpsiyon Yöntemi ile Gazın Ayrılması / Saflaştırılması
 • Kirleticilerin Adsorpsiyon Yöntemi ile  Uzaklaştırılması
 • Kirleticilerin Fotokatalitik Olarak Parçalanması
 • Kimyasal Sensör
 • Fotokatalistler

Prof. Dr. Fikret İNAL

Eğitim

Lisans : Ankara Üniversitesi,

Doktora : University of California Los Angeles

Çalışma Alanları

 • Kimyasal Tepkime Mühendisliği
 • Yanma
 • Yakıt ve Yakıt Katkıları
 • Hava Kirliliği
 • Detaylı Kimyasal Kinetik ve Yapay Sinir Ağları ile Modelleme

Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1990

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1993

Doktora : Kimya Mühendisliği, The Pennsylvania State University , State College , 1998

Çalışma Alanları

 • Polimer Işleme ve Karakterizasyon: Yapı-Özellik Geliştirilmesi
 • Polimer Temelli Mikro/Nanokompozitler: Arayüzey Modifikasyon
 • Plastik Geri Dönüşüm: Yeni Ürün Geliştirme
 • Biyomalzemeler: Sert ve Yumuşak Doku Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik Fonksiyonel Doku Iskeleleri
 • Bariyer Kaplamalar ve Filmler

Prof. Dr. Mehmet POLAT

Eğitim

Lisans : Maden Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Yüksek Lisans : Maden İşletme ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden İşletme ABD, The Pennsylvania State University, 

Doktora : Maden İşletme ABD, The Pennsylvania State University , 

Çalışma Alanları

 • Mineral Hazırlama / İşleme
 • Nano-Mikro Parçacık Sentezi ve Karakterizasyonu
 • Hidrometalurji ve Liç Prosesleri
 • Katı-Sıvı Atık Arıtımı
 • Yüzey ve Kolloid Kimyası

Prof. Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1979

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1982

Doktora : Kimya Mühendisliği, Iowa State University, 1987

Çalışma Alanları

 • Seramik Süreçler ve Toz Karakterizasyonu
 •  Biyomalzemeler ,Yapı İskeleleri veKemik Çimentosu Hazırlanması
 • Seramik Nanofiltrasyon/Ultrafiltrasyon/Mikrofiltrasyon Membran Üretimi ve Karakterizasyonu
 • Seramik Membranların Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanımları
 • Yapay Fotosentez ve Fotokataliz
 • Seramik Nanotoz/Süspansiyon Hazırlama Süreçleri, Karakterizasyonu ve Reolojik Davranışları

Doç. Dr. Özgenç EBİL

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi,

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği , İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, University of Delaware,

Çalışma Alanları

 • Enerji Depolama / Çevirim Teknolojileri (Akış pilleri, metal-hava piller, gaz difüzyon elektrodu, NiZn piller / Büyük Ölçekli Elektrokimyasal Enerji Depolama / İnce-Film Güneş Pilleri)
 • CO2 Yakalama Teknolojileri
 • İnce-Film Aygıtlar ve Nano Üretim Teknolojileri
 • Organik / İnorganik Hibrit Aygıtların iCVD ile Üretimi
 • Elektronik ve Fotonik Aytgıtlar için Koruyucu Kaplamalar

Prof. Dr. Sacide ALSOY ALTINKAYA

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1991

Yüksek Lisans :Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1993

Doktora : Kimya Mühendisliği, The Pennsylvania State University, 1998

Çalışma Alanları

 • Farklı Özgün Membranların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
 • Su &Atık Su Arıtımında Membran Kirliliğinin Kontrolü Için Yüzey Modifikasyonu
 • Kimyasala Dirençli Membran Geliştirilmesi
 • Antibakteriyel Membranların Geliştirilmesi
 • İnce Film Kompozit Membranların Geliştirilmesi
 • Faz Değişimi ile Membran Oluşumunun Modellenmesi

Prof. Dr. Selahattin YILMAZ

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1987

Yüksek Lisans : Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, The University of Sheffield, 1990

Doktora : Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, The University of Sheffield, 1995

Çalışma Alanları

 • Değerli ve Genel Kimyasalların Üretimi Için Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi (Örn., Isomerizasyon, Hydrogenasyon, Esterifikasyon)
 • Biyokütlenin Kimyasallara ve Yakıtlara Dönüştürülmesi (Örn.,,Selluloz Hydrolizi, Glucose Dehidrasyonu, Hmf Üretimi)
 • Yağların ve Esterlerinin Özel ve Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesi (Örng., Oleokimyasallar, Epokisitler, Polyols, Reçineler, Lubrikantlar)
 • Katalitik Kimya Mühendisliği
 • Nano , Mikro ve Mezogözenkeli Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Örn., Zeolites, Sba-15, Karbon Nano Tüp)

Doç. Dr. Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR

Eğitim

Lisans :   Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, The Pennsylvania State University, 

Doktora : Kimya Mühendisliği, University of Pitsburgh, 

Çalışma Alanları

 • Ultrason Kontrast Maddesi Mikroköpükçükler
 • Kanser Tedavisi İçin Ultrason-Yardımlı İlaç Taşıma Sistemleri
 • Kolloidal Nanopartiküller
 • Inorganik Nanopartiküller
 • Fonksiyonel Polimerlerin Tasarımı ve Karakterizasyonu
 • Karbondioksitte Çözünebilen Polimerler
 • İyileştirilmiş Petrol Çıkarma (EOR) Teknolojisinde Kullanılan Polimerler

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BATIGÜN (Emekli)

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Doktora : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Çalışma Alanları

 • Proses Kontrol 

Prof. Dr. Devrim BALKÖSE (Emekli)

Eğitim

Lisans :   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 

Doktora : Fiziksel Kimya,  Ege Üniversitesi, 

Çalışma Alanları

 • Polimer Bilimi ve Teknolojisi
 • Proses Geliştirme
 • Polimer Katkı Maddeleri
 • Kompozit Malzemeler
 • Yağlar

Prof. Dr. Semra ÜLKÜ (Emekli)

Eğitim

Lisans :   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1969

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1971

Doktora : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1975

Çalışma Alanları

 • Temiz Enerji Teknolojileri
 • Tıbbi Amaçlı Doğal Kaynakların Kullanımı
 • Kirlilik Kontrolünde Doğal Kaynakların Kullanımı
 • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Mühendislik Eğitimi
 • Gözenekli Ortamlarda ve Biyolojik Sistemlerde Isı ve Kütle Transferi
 • Zeolitler, Adsorpsiyon
 • Isı Pompaları, Enerji Depolama
 • Kompozit Malzemeler 
 • Mühendislik Eğitimi