Doktora Yeterlilik

22 Ocak 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29956 YÖNETMELİK İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Doktora yeterlik sınavı MADDE 34

(1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları, yılda iki kez akademik takvimde duyurulan tarihlerde yapılır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile EABDB’ye başvurur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır. Bu süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, üç yıl süreyle görev yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her öğrenci için biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi kurar. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması hususunda EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürileri öğrencinin danışmanına ek olarak en az ikisi İYTE dışındaki bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavından da başarısız kabul edilir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve alınmışsa sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik sınavına giren her öğrenci için başarılı veya başarısız olduğunu belirtir karar, EABDB tarafından en geç üç gün içinde MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında ilk hakkını kullanan ve başarısız olan öğrenciler, takip eden yarıyıl içinde yapılacak olan ikinci yeterlik sınavı haklarını kullanırlar. Bu öğrenciler ilk haklarında yazılı sınavdan başarılı olmuşlarsa ikinci haklarında yazılı sınava tekrar alınmazlar.

(8) Doktora yeterlik sınavında ikinci haklarını kullanmaları gereken yarıyılda sınava girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerden, ders yükünü tamamlamış olsalar bile aldıkları derslere ek olarak en çok iki ders almalarını isteyebilir. Bu dersler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla NI statüsünde alınabilir. Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları gerekir.

(10) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan lisans derecesi ile programa kabul edilmiş öğrencilerin, bir yüksek lisans programına geçiş yapmak istemeleri halinde, en az yedi derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakları yapılır.