Aday Öğrenciler

Chemical Engineering is a discipline concerned with developing processes and designing and operating plants to change materials’ physical or chemical states in order to create added value. It deals with the technology of large-scale chemical production and the manufacture of products through chemical processes in an economical and safe manner.

Chemical engineers have the chance to work in the development of new products, production devices and equipment, in design and installation, investigation of factories’ safety and efficiency, and in sales and marketing departments. They may establish their own enterprises and thereby create high-end technology using the raw materials available in their countries. The products of interest cover a wide range including plastics and resins, paints and electro-coatings, soaps and detergents, half-conductors, integrated circuits, CD and computer chips, ceramics, cement, polymer composites, petrol and petrochemical products, synthetic fibers, textile, cosmetics, catalysts, biomedical devices and systems, gene technology, medicine, enzymes and yeasts, food and other materials used in daily life. In these respects, chemical engineers act as a bridge between chemists and industry.

İYTE Department of Chemical Engineering trains chemical engineers that can fulfill the population’s needs with its computerized laboratories of the latest technology; realize cooperation with the industry by administering project-based, student centered active education.

The Department which offers undergraduate, master`s and Ph. D. programs gives priority to a good education supported by research. Student to faculty ratio is kept low to assure that each student’s progress is being supervised throughout their studies.

UNDERGRADUATE PROGRAM:
The undergraduate curriculum which is built on the basic sciences and other branches of engineering to accomplish these objectives is structured in such a way that students can specialize in one of the four areas:

  • Product and Process Engineering
  • Biotechnology  and Bioprocess engineering
  • Environmental and Energy Technologies
  • Materials and Surface Science

Besides to the 40-business-day compulsory industry internship, students have been found the opportunity to work in industry on one day a week in a semester by enrolling the COOP program in chemical engineering education at Izmir Institute of Technology.
GRADUATE PROGRAMS:

Emphasis is high on the graduate education in Master of Science and the Doctorate Degree programmes which is one of the major reasons for the foundation of Izmir Institute of Technology. The research efforts are fundamental in nature, that is, each of the faculty focuses on understanding the basic chemical, physical, and biological phenomena that underlie the engineering research problem under consideration. Also research projects on new grounds in engineering science and development of new technologies are investigated for the solution of important industrial problems. Current research topics cover various areas of bioengineering, biotechnology, nanotechnology, pollution control, energy technologies, catalyst reaction engineering, chemical technologies, composite materials, microporous materials, polymer science and technology, process control and transport.

Kimya Mühendisliği, en genel anlamda, değişik ürünlerin kimyasal işlemler kullanarak büyük ölçeklerde, ekonomik ve güvenli bir şekilde üretimi ile ilgili bir disiplindir. Kimya Mühendisleri, bu hedefe yönelik olarak malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapısını katma değer yaratacak şekilde değiştirmek için işlemler geliştirir, tasarımlar yapar ve tesisleri işletirler.
Kimya Mühendisleri, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde, cihaz ve ekipmanların tasarımında, üretilmesinde ve kurulumunda, tesislerin güvelik ve performanslarının incelenmesinde ve satış ve pazarlama bölümlerinde görev alabilirler. Ülkemizde mevcut hammaddeleri kullanarak, kendi kuracakları iş yerlerinde yüksek teknoloji gerektiren uç ürünler üretebilirler. Söz konusu ürünler plastikler, reçineler, boyalar, elektro-kaplamalar, sabun ve deterjanlar, yarı iletkenler, tümleşik devreler, CD ve bilgisayar çipleri, seramik ve çimento, polimer kompozitler, petrol ve petrokimya ürünleri, sentetik fiberler, tekstil ve kozmetik, katalizörler, biyomedikal cihazlar ve sistemler, gen teknolojileri, ilaçlar, enzim ve mayalar, besin ve günlük hayatta kullanılan buna benzer diğer birçok maddeyi kapsar. Bu anlamda Kimya Mühendisliği, kimya bilimi ile ve endüstri uygulamaları arasında bir köprü vazifesi görür. İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, toplumumuzun gereksinimleri doğrultusunda, son teknolojileri ve bilgi işlem yöntemleriyle, proje bazlı, öğrenci merkezli aktif bir eğitim yaklaşımı kullanarak Kimya Mühendisleri yetiştirir.
Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim yapan bölümümüz, araştırma ile yoğun olarak desteklenmiş eğitim-öğretime ağırlık verir. Düşük tutulan öğrenci-öğretim üyesi oranıyla, her öğrencinin eğitimi esnasında yakın bir şekilde gözlemlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır.
 
LİSANS EĞİTİMİ
Bu hedeflere ulaşmak için temel bilimler ve mühendisliğin diğer alanları üzerine kurulu olan lisans ders programı, öğrencilerin aşağıdaki uzmanlık alanlarından birinde sertifika alarak mezun olmalarına imkan sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır:

  • Ürün ve Süreç Mühendisliği
  • Biyoteknoloji ve Biyosüreç Mühendisliği
  • Çevre ve Enerji Teknolojileri
  • Malzeme ve Yüzey Bilimleri

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki öğrenciler mühendislik eğitimi sırasında, 40 iş günü zorunlu sanayi stajı yanında, isterlerse COOP programına kayıt yaptırarak 1 yarıyılda haftada 1 gün sanayide çalışma imkanı bulurlar.
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün vizyonuna ve özgörevine uygun olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimleri Kimya Mühendisliği programında büyük ağırlık taşımaktadır. Araştırma alanları ilkesel olarak temel yapıdadır ve her öğretim üyesinin çalışılan mühendislik probleminin altında yatan temel kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapıları ortaya çıkarmasını hedefler. Ayrıca, önemli endüstriyel problemlere çözüm bulmak amacıyla mühendislik bilimi ve teknolojisinin yeni alanlarında araştırma projeleri yapılır. Mevcut araştırma alanları biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, kirlilik kontrolü, enerji teknolojileri, katalizörler ve reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikrogözenekli yapılar, polimer bilimi ve teknolojisi, süreç kontrol ve taşınım olayları konularını kapsamaktadır.